fbpx

Haljine.hr

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Općenito

Članak 1.

(1) Ovom Izjavom o privatnosti (dalje u tekstu: Izjava)  uređuje se obrada osobnih podataka (dalje u tekstu: Obrada podataka) koju provodi obrt za usluge i trgovinu TIADALMA, vl. Antonio Vidović, Sesvete, Novoselska 2a, Obrtnica br. 21011506017, matični broj obrta 98277863, OIB vlasnika 33643743253, datum upisa u Obrtni registar 07.06.2021, datum početka obavljanja obrta 16.06.2021, zastupan po Antoniu Vidoviću iz Sesveta, Novoselska 2a, OIB 33643743253 (dalje u tekstu: Obrtnik) nad osobnim podacima prikupljenima tijekom obavljanja svoje poslovne djelatnosti od svojih poslovnih klijenata.

(2) Poslovnim klijentima se smatraju osobe iz čl. 6. st. 1. i 2.

(3) Obrtnik je vlasnik svoje službene internetske stranice www.haljine.hr (dalje u tekstu: Web-stranice)

Mjerodavni propisi

Članak 2.

 (1) Obradu podataka Obrtnik provodi u skladu sa svim mjerodavnim pozitivnopravnim propisima Republike Hrvatske, a prije svega sa:

 1. Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL EU L119 – dalje u tekstu: GDPR uredba),
 2. Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18 – dalje u tekstu: ZPGDPR)

Značenje izraza

Članak 3.

(1) Definicije iz čl. 4. GDPR uredbe primjenjuju se u ovoj Izjavi na sljedeće pojmove:

 1. Ispitanik
 2. Obrada (dalje u tekstu: Obrada podataka)
 3. Ograničavanje obrade
 4. Osobni podaci (dalje u tekstu: Podaci)
 5. Privola
 6. Treća strana
 7. Voditelj obrade

 (2) Odredbe čl. 2. (Značenje pojmova) i čl. 5. (Dostava i preuzimanje Artikla) Općih uvjeta poslovanja  (dalje u tekstu: OUP) objavljenih na Web-stranicama primjenjuje se na sljedeće pojmove:

 1. Dostava
 2. Preuzimanje
 3. Zapakiran artikl

Voditelj obrade

Članak 4.

(1) Obradu podataka kao Voditelj obrade provodi Obrtnik osobno ili putem svojih zaposlenika.

(2) Obrada podataka izvršena putem Obrtnikovih zaposlenika smatra se izvršenom osobno od Obrtnika.

Predmet Obrade

Članak 5.

 (1) Obrtnik prikuplja Podatke povodom:

 1. sklapanja ugovora o kratkoročnom najmu svečane odjeće i/ili modnih dodataka (dalje u tekstu: Ugovor) u skladu sa odredbama OUP-a i
 2. uporabe Web-stranica od strane bilo kojeg korisnika
 3. korespondencije sa Poslovnim klijentima

(2) Obrada podataka se redovito provodi nad sljedećim Podacima:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv Stranke
 2. Adresa prebivališta, odnosno sjedišta (uključujući poštanski broj) Stranke
 3. Adresa dostave i preuzimanja artikla
 4. Adresa elektroničke pošte Stranke
 5. OIB Stranke pravne osobe
 6. Službeni žig Stranke pravne osobe
 7. broj bankovnog računa s kojeg se izvršava plaćanje cijene iz Ugovora
 8. Ime i prezime treće osobe iz čl. 11. st. 2. i 3. ove Izjave
 9. Adresa prebivališta osobe iz čl. 11. st. 2. i 3. ove Izjave
 10. OIB osobe iz čl. 11. st. 2. i 3. ove Izjave
 11. Tz. Kolačići prilikom posjećivanja Obrtnikovih internetskih stranica
 12. IP adresa u trenutku pristupanja Obrtnikovim internetskim stranicama

(3) Obrada podataka se iznimno provodi i nad svim drugim Podacima koje Stranka stavi Obrtniku na raspolaganje, ali bez razlike u standardu postupanja u odnosu na redovitu Obradu podataka iz st. 3. ovog članka.

(4) Obrada podataka koja se provodi nad Podacima iz st. 2. t. 11. ovog članka (Kolačići) obavlja se primarno prema Izjavi o kolačićima (dalje u tekstu: IOK) dostupnoj na Web-stranicama, a tek podredno prema ovoj Izjavi.

(5) Obrada podataka koja se provodi nad Podacima iz st. 2. t. 12. (IP adresa) vrši se zbog sigurnosnih razloga (sprječavanje DDoS napada, hakiranja, prijevara i sl.), za potrebe dijagnostike i statističke analize prometa radi poboljšanja kakvoće i upotrebljivosti naših usluga. Sukladno GDPR-u, te informacije Obrtnik, kao Voditelj obrade, prikuplja za potrebe svojih legitimnih interesa.

Ispitanici i Stranke

Članak 6.

(1) Podaci se prikupljaju od Ispitanika kojima se smatraju:

 1. pravne ili fizičke osobe koje sa Obrtnikom sklope Ugovor te
 2. osobe koje posjećuju Obrtnikove internetske stranice

(2) Ispitanici koji sa Obrtnikom sklope Ugovor nazivaju se Strankama.

Svrhe Obrade

Članak 7.

(1) Obrada podataka provodi se u svrhu:

 1. izvršenja odredbi sklopljenog Ugovora, odnosno urednog i potpunog ostvarivanja međusobnih prava i obveza između Obrtnika i Stranke,
 2. obavljanja radnji na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora,
 3. obavljanja poslovne djelatnosti putem Obrtnikovih  internetskih stranica,
 4. prikazivanja sadržaja Web-stranica na najučinkovitiji način na Ispitanikovom uređaju,
 5. komunikacije sa Poslovnim klijentima,
 6. slanja obavijesti Strankama o promjenama vezanima uz Obrtnikove usluge,
 7. obavljanja promidžbe u slučajevima za koje je Ispitanik dao izričitu privolu,
 8. sprječavanja prijevare,
 9. otkrivanja, sprječavanja i dijagnosticiranja potencijalnih sigurnosnih proboja i
 10. vlastite interne statističke analize Obrtnikovog poslovanja.

(2) Obrtnik neće Ispitaniku izravno slati promidžbene poruke e-pošte bez njegove izričite privole.

Nužnost Obrade i prihvaćanja Izjave

Članak 8.

(1) Obrada podataka, osim Kolačića iz st. 5. t. 7. i st. 7. ovog članka, nužna je pretpostavka sklapanja Ugovora između Obrtnika i Stranke u skladu sa odredbama OUP-a.

(2) Potpuno i bezrezervno prihvaćanje ove Izjave, IOK-a i OUP-a nužna je pretpostavka svake poslovne aktivnosti između Obrtnika i Stranaka.

Pravna osnova Obrade: privola Ispitanika

Članak 9.

(1) Pravna osnova za Obradu Podataka iz ove Izjave je privola dana prilikom:

 1. dolaska na Obrtnikove internetske stranice i
 2. prije sklapanja Ugovora.

(2) U slučaju pod 2) iz st. 1. ovog članka, privola je nužna pretpostavka sklapanja, opstanka i izvršenja Ugovora.

Članak 10.

(1) Ispitanik može u bilo kojem trenutku povući danu privolu za Obradu (dalje u tekstu: Privola).

(2) U slučaju da je Ispitanik Stranka temeljem Ugovora sklopljenog sa Obrtnikom primjenjuju se pravila o Odustanku od Ugovora iz OUP-a.

Posebni slučaj Obrade podataka

Članak 11.

(1) Obrtnik prilikom izvršenja dostave i preuzimanja Zapakiranog artikla ili dostave i preuzimanja Zapakiranog artikla  njegovog dijela prema OUP-u ima pravo zatražiti uvid u osobni identifikacijski dokument (npr. osobnu iskaznicu) osobe kojoj ostavlja ili od koje preuzima Zapakirani artikl radi identifikacije.

(2) Osobni identifikacijski dokument iz st. 1. ovog članka pripada ili Stranki ili trećoj osobi koju Stranka u dogovoru sa Obrtnikom prema OUP-u odredi kao osobu koja će u njezino ime preuzeti Zapakirani artikl ili omogućiti preuzimanje Zapakiranog artikla ili njegovog dijela Obrtniku.

(3) Obrada podataka iz st. 1. i 2. ovog članka sastoji se u identifikaciji naznačene osobe i predstavlja poseban slučaj Obrade podataka u svrhu izvršenja odredbi sklopljenog Ugovora, odnosno urednog i potpunog ostvarivanja međusobnih prava i obveza između Obrtnika i Stranke. Na taj način se obrađuju neki ili svi od sljedećih Podataka Stranke ili osobe iz st. 1 i 2. ovog članka: 1) Ime i prezime, 2) OIB, 3) adresa prebivališta, 4) žig pravne osobe u čije ime se obavlja dostava i/ili preuzimanje iz st. 1. ovog članka.

Obrada podataka maloljetnika

Članak 12.

(1) Obrtnik neće obrađivati Podatke maloljetnika osim radi identifikacije u slučaju kada je maloljetnik stariji od 16 godina određen kao osoba koja će u ime Stranke fizičke osobe primiti dostavu Zapakiranog artikla od Obrtnika ili omogućiti Obrtniku preuzimanje Zapakiranog artikla ili njegovog dijela. U takvom slučaju će se primjenjivati pravila o Posebnom slučaju Obrade podataka iz čl. 11. ove Izjave.

(2) Obrtnik će nakon ostvarenja svrhe Obrade podataka iz st. 1. ovog članka uništiti Podatke maloljetnika koje je prikupio.

(3) Maloljetnici ne mogu sklopiti Ugovor sa Obrtnikom.

(4) Maloljetnici mlađi od 16. godina ne mogu biti određeni kao osobe koje će u ime Stranke preuzeti ili Obrtniku omogućiti preuzimanje Zapakiranog artikla ili njegovog dijela.

Dijeljenje prikupljenih Podataka sa trećim stranama

Članak 13.

(1) Obrtnik neće dijeliti Podatke s trećim stranama osim:

 1. kada to pozitivni propisi zahtijevaju,
 2. sa dostavnom službom DPD s kojom ima trajni ugovor i to samo kada i u opsegu nužnom radi izvršenja odredbi sklopljenog Ugovora, odnosno urednog i potpunog ostvarivanja međusobnih prava i obveza između Obrtnika i Stranke.

(2) Obrtnik neće dijeliti Podatke s trećim stranama u svrhe promidžbe tih trećih strana.

(3) Obrtnik neće prodati Podatke.

(4) Ako treća osoba stekne djelomično ili potpuno vlasništvo nad Obrtnikom, Podaci postaju dijelom imovine stjecatelja.

Obrtnikovi poslovni profili na društvenim mrežama

Članak 14.

(1) Obrtnik koristi poslovne profile na sljedećim društvenim mrežama:

 1. Facebook
 2. Instagram
 3. Linkedin
 4. TikTok

(2) Obrtnik nije niti u kojem smislu odgovoran za obradu osobnih podataka koju provode društvene mreže iz st. 1. ovog članka, niti iste koristi za vlastitu Obradu podataka.

(3) Obrtnik poslovne profile na društvenim mrežama iz st. 1. ovog članka koristi radi reklamiranja svojih usluga i preusmjeravanja potencijalnih Stranaka na vlastite internetske stranice u interesu svoje poslovne djelatnosti.

(4) Pravila privatnosti društvenih mreža iz st. 1. ovog članka odnosno njihove izjave o povjerljivosti i o načinu korištenja osobnih podataka dostupne su na sljedećim internetskim stranicama:

 1. Za Facebook: https://www.facebook.com/policy.php   
 2. Za Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 3. Za Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 4. Za TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Trajanje i mjesto pohrane Podataka

Članak 15.

(1) Obrtnik Podatke pohranjuje, odnosno aktivno upotrebljava za vrijeme potrebno za ispunjenje svrha Obrade podataka iz čl. 1. st. 8. pa do ispunjenja tih svrha ili do eventualnog povlačenja privole za Obradu podataka od strane Ispitanika.

(2) Iznimno od slučaja povlačenja privole iz st. 1. ovog članka, Obrtnik će nastaviti nužnu uporabu pohranjenih Podataka u svrhe:

 1. potpunog ispunjenja međusobnih prava i obveza iz Ugovora sklopljenog sa Strankom, uključivo i sudskim putem, do ostvarenja te svrhe i
 2. ispunjenja zakonske obveze čuvanja izdanih računa, do ispunjenja te obveze

(3) U smislu st. 2. ovog članka, Podatke vezane uz bilo kakve financijske transakcije Obrtnik čuva najmanje 11 godina, a u skladu sa mjerodavnim pozitivnopravnim propisima Republike Hrvatske.

(4) Nakon ostvarenja svrha iz st. 2. ovog članka Obrtnik će odnosne Podatke izbrisati.

(5)  U slučaju povlačenja privole za Obradu od strane Ispitanika iz st. 1. ovog članka, dio Podataka koji nije nužan za ostvarenje svrha iz st. 2. ovog članka će se bez odgode izbrisati.

(6) Obrtnik prikupljene Podatke pohranju u svojoj elektroničkoj bazi podataka.

Prava Ispitanika u kontekstu Obrade podataka

Članak 16.

(1) Ispitanik, u kontekstu Podataka koji se na njega odnose, može u bilo kojem trenutku od Obrtnika zatražiti:

 1. Pristup Podacima
 2. Obavijest o kategorijama Podataka koji su predmet Obrade podataka
 3. Obavijest o svrhama Obrade podataka
 4. Obavijest o subjektima s kojima se dijele Podaci
 5. Obavijest o trajanju Obrade podataka
 6. Kopiju nekih ili svih Podataka koji su predmet Obrade podataka
 7. Ispravak pogrešnih Podataka
 8. Brisanje Podataka (tz. Pravo na zaborav) i/ili prestanak Obrade Podataka
 9. Ograničavanje obrade Podataka
 10. Podnošenje prigovora na Obrtnikov način Obrade podataka
 11. Pravo na prenosivost Podataka

 (2) Za definicije pojmova iz st. 1. ovog članka upućujemo na sljedeće odredbe GDPR uredbe:

 1. GDPR uredba čl. 4. i 13. st. 2. b),  (za Ograničavanje obrade Podataka)
 2. GDPR uredba čl. 15. (za Pristup Podacima, Obavijest o kategorijama podataka koji su predmet Obrade podataka, svrhama Obrade podataka, subjektima s kojima se Podaci dijele, trajanju Obrade podataka i kopiju nekih ili svih Podataka koji su predmet Obrade)
 3. GDPR uredba čl. 16. (za Ispravak pogrešnih podataka)
 4. GDPR uredba čl. 17. (za Brisanje Podataka)
 5. GDPR uredba čl. 20. (za Pravo na prenosivost Podataka)
 6. GDPR uredba čl. 21. (za Podnošenje prigovora na Obrtnikov način Obrade podataka)

Pravo na prigovor i pritužbu

Članak 17.

(1) Ispitanik može podnijeti Obrtniku Prigovor na Obradu podataka koji se odnose na njega prema odredbama čl. 21. GDPR uredbe koristeći kontakt podatke Obrtnika kao Voditelja obrade iz čl. 19. ove Izjave.

(2) U slučaju nezadovoljstva Obradom podataka Ispitanik može podnijeti i formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske prema čl. 77. GDPR uredbe koristeći kontakt podatke na sljedećoj poveznici:

Izmjena Izjave o privatnosti

Članak 18.

(1) Obrtnik može ovu Izjavu izmijeniti u bilo kojem trenutku.

(2) Obrtnik se obvezuje tjedan dana prije stupanja na snagu izmjena ove Izjave istaknuti obavijest o izmjenama na vidljivom mjestu na svojim internetskim stranicama.

(3) Izmjene ove Izjave iz st. 1. i. 2. ovog članka stupaju na snagu na dan koji odredi Obrtnik neovisno o sklopljenim Ugovorima sa Strankama.

(4) Obrtnik ne smije izmjenama ove Izjave Ispitaniku, odnosno Stranci prouzročiti nikakve troškove. U suprotnom Obrtnik odgovara za svu štetu i Stranka ima pravo besplatno raskinuti Ugovor.

Kontakt podaci Voditelja obrade

Članak 19.

Za ostvarivanje prava iz čl. 16 ove Izjave kao i za sve druge eventualne upite u vezi sa pravima i obvezama koje za Ispitanika, odnosno Stranku proizlaze iz ove OUP-a, ove izjave ili IOK-a Ispitanik se može u bilo kojem trenutku javiti Obrtniku kao Voditelju obrade na sljedeću e-mail adresu:

info@haljina.hr

Minimalno 4 znaka
×

Kontaktirajte nas putem WhatsAppa

× Pitajte nas!