fbpx

Haljine.hr

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Predmet uređenja

Članak 1.

(1) Ovim općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: OUP) uređuju se međusobna prava i obveze između obrta za usluge i trgovinu TIADALMA, vl. Antonio Vidović, Sesvete, Novoselska 2a, Obrtnica br. 21011506017, matični broj obrta 98277863, OIB vlasnika 33643743253, datum upisa u Obrtni registar 07.06.2021, datum početka obavljanja obrta 16.06.2021, a zastupanog po Antoniu Vidoviću iz Sesveta, Novoselska 2a, OIB 33643743253 (dalje u tekstu: Obrtnik) i fizičke ili pravne osobe koja nakon prethodnog prihvaćanja OUP-a sklopi ugovor o kratkoročnom najmu svečane odjeće i/ili modnih dodataka (dalje u tekstu: Stranka)

(2) Ugovori iz st. 1. ovog članka tiču se djelatnosti za koje je Obrtnik registriran Obrtnicom br. 21011506017 i koje se obavljaju od 16.06.2021. nadalje (dalje u tekstu: Djelatnosti)

(3) Potpuno prihvaćanje OUP-a neophodna je pretpostavka sklapanja ugovora iz st. 1. i 2. ovog članka, ali samo po sebi ne znači sklapanje ugovora.

Značenje pojmova

Članak 2.

(1) Artikal je odjevni predmet u tipu haljine skrojen za žene i općenito namijenjen nošenju u svečanim prilikama. Artikal je i modni dodatak koji može biti predmetom Ugovora bilo samostalno, bilo uz odjevni predmet iz stavka 2. ovog članka. Primjeri modnih dodataka su torbice, nakit, šalovi, vela i sl.

(2) Zapakirani artikl sastoji se od Artikla i Popratne ambalaže.

(3) Popratnu ambalažu zajedno čine: 1) nepromočiva plastična vreća, 2) kartonska kutija i 3) upute o korištenju.

(4) Artiklom se ne smatraju odvojivi dijelovi odjevnih predmeta iz st. 2. ovog članka koji očito čine funkcionalno jedinstvo s osnovnim dijelom, odnosno ostatkom tog odjevnog predmeta. Primjerice, Artikl u smislu st. 3. ovog članka nije suknja koji je s ostatkom odjevnog predmeta povezana zatvaračem i utoliko odvojiva bez opasnosti od oštećenja, stoga ona ne može biti samostalnim predmetom Ugovora bez ostatka dotičnog odjevnog predmeta.

(5) Osobnim podacima iz čl. 3. st. 4. OUP-a kod Stranke fizičke osobe smatraju se njezino 1) Ime i prezime, 2) adresa prebivališta, 3) adresa elektroničke pošte, 4) telefonski broj i 5) broj bankovnog računa s kojeg  se izvršava plaćanje cijene. Kod Stranke pravne osobe Osobnim podacima iz st. 6. ovog članka smatraju se 1) Ime, 2) OIB, 3) adresa sjedišta, 4) adresa elektroničke pošte, 5) telefonski broj i 6) broj bankovnog računa s kojeg se izvršava plaćanje. Osobnim podacima Obrtnika smatraju se 1) Ime obrta, 2) OIB obrta, 3) adresa sjedišta obrta, 4) adresa elektroničke pošte, 5) telefonski broj, 6) broj bankovnog računa na koji se prima plaćanje.

(6) Primjeri većih oštećenja su: paljenje, trganje, bušenje, rezanje i sl. koje može uzrokovati trajnu neupotrebljivost i/ili neisplativost Artikla za Djelatnosti Obrtnika.

(7) Primjeri težeg prljanja su: vidljive i tvrdokorne mrlje od hrane i pića i sl. koje bi mogle uzrokovati trajno prljanje Artikla i posljedičnu neupotrebljivost i/ili neisplativost Artikla za Djelatnosti Obrtnika.

(8) Primjeri manjih oštećenja i prljanja uslijed pravilne uporabe su minimalno popucali šavovi, puknuta ručica patentnog zatvarača, otpadanje ”šljokica” iz tkanine, neugodan miris uslijed znojenja, zanemarive mrlje od hrane i pića i sl.

Ugovor o kratkoročnom najmu svečane odjeće i/ili modnih dodataka

Sklapanje Ugovora (naručivanje)

Članak 3.

(1) Ugovor o kratkoročnom najmu svečane odjeće i/ili modnih dodataka (dalje u tekstu: Ugovor) se smatra sklopljenim kada Stranka dovrši narudžbu odabranog Artikla na internetskim stranicama Obrtnika i o tome dobije pismenu potvrdu elektroničkim putem.

(2) Potvrda o sklapanju ugovora sadrži obavijest o roku dostave, služi kao dokaz o sklapanju Ugovora i ispostavlja se zajedno s primjerkom Ugovora Stranki na adresu elektroničke pošte koju sama odredi tijekom postupka narudžbe Artikla.

(3) Slijedom navedenog u st. 1. i 2. ovog članka Ugovor se obvezno sklapa u pismenom obliku  elektroničkim putem uz obvezno navođenje Osobnih podataka i Obrtnika i Stranke.

(4) U području zaštite Osobnih podataka Obrtnik se obvezuje poštivati sva Strankina prava zajamčena mjerodavnim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Obrtnik se osobito obvezuje da neće koristiti Osobne podatke suprotno svrhama Ugovora te da će štititi njihovu tajnost.

(5) U smislu st. 4. ovog članka primjenjuju se odredbe tz. ”Izjave o privatnosti” dostupne na Obrtnikovim internetskim stranicama.

Trajanje Ugovora

Članak 4.

(1) Ugovorni odnos započinje trenutkom sklapanja Ugovora, a prestaje danom uzajamnog podmirenja svih međusobnih obveza, odnosno dugovanja koja temeljem Ugovora nastanu između Obrtnika i Stranke.

(2) Redoviti način prestanka Ugovora je uredno i pravovremeno preuzimanje Zapakiranog artikla od strane Obrtnika. 

(3) Ugovorom se redovito ugovara pravo Stranke na korištenje Zapakiranog artikla na ukupno 4 dana, a iznimno i na više dana u slučajevima da Stranka traži dostavu Artikla u mjesto izvan Zagreba na koje se primjenjuje poseban raspored dostave prema pravilima dostavne službe DPD.

(4) U redovitim slučajevima iz st. 3. ovog članka, prvim danom korištenja smatra se dan dostave, a posljednjim danom korištenja smatra se treći dan od dana dostave. U iznimnim slučajevima iz st. 3. ovog članka prvim danom korištenja smatra se dan dostave, a posljednjim danom korištenja smatra se posljednji dan roka na koji je ugovoreno korištenje Zapakiranog artikla.

(5) Obrtnik se obvezuje na svojim internetskim stranicama objaviti poveznicu na službene internetske stranice dostavljačke službe DPD na kojima se mogu pronaći sve informacije o njihovom rasporedu i pravilima dostave.

(6) U iznimnom slučaju iz st. 3. ovog članka, Obrtnik je dužan neposredno kontaktirati Stranku, posebno dogovoriti trajanje i osobno ponuditi posebnu verziju Ugovora. Ako Stranka ne odgovori Obrtniku u roku od 24h od primitka takve ponude smatra se da je odustala od sklapanja Ugovora.

Dostava i preuzimanje Artikla

Članak 5.

(1) Obrtnik se obvezuje o svom trošku organizirati pravovremenu dostavu potpuno ispravnog i čistog Zapakiranog artikla Stranci na dan i adresu unutar Republike Hrvatske koju Stranka odredi. Vrijeme dostave Obrtnik i Stranka određuju dogovorom.

(2) Obrtnik se obvezuje o svom trošku organizirati pravovremeno preuzimanje Zapakiranog artikla po prestanku Ugovora s adrese unutar Republike Hrvatske na koju je Artikl dostavljen.

(3) Dostava i preuzimanje se odvijaju u skladu s radnim vremenom Obrtnika odnosno pravilima o dostavi dostavne službe DPD.

(4) U skladu s ograničenjem iz st. 1. ovog članka, Stranka slobodno određuje mjesto dostave i preuzimanja Zapakiranog artikla unutar granica Republike Hrvatske, a vrijeme dostave i preuzimanja po ispunjenju, odnosno prestanku Ugovora Stranka određuje u dogovoru s Obrtnikom.

(5) Ako Stranka na dogovoreni dan preuzimanja otkaže preuzimanje iz bilo kojeg razloga, primjenjuju se pravila o neopravdanom kašnjenju Stranke s vraćanjem Zapakiranog artikla.

(6) U pravilu, dostavu i preuzimanje od Stranaka za Grad Zagreb obavlja Obrtnik osobno ili putem svojih ovlaštenih zaposlenika, a za ostatak Republike Hrvatske Obrtnik posredstvom dostavne službe DPD.

(7) Sve što je dostavljeno i/ili preuzeto od Stranke putem ovlaštenih zaposlenika i dostavne službe DPD, a temeljem Ugovora ili sporazuma s Obrtnikom smatra se osobno dostavljenim i/ili preuzetim od strane Obrtnika.

Penalizacija za kašnjenje

Članak 6.

(1) U redovitim slučajevima iz čl. 4. st. 3. OUP-a Stranka je dužna vratiti, odnosno omogućiti Obrtniku preuzimanje Zapakiranog artikla treći dan od dana dostave Zapakiranog artikla u vrijeme određeno dogovorom s Obrtnikom. U iznimnim slučajevima iz čl. 4. st. 3. OUP-a Stranka je dužna vratiti, odnosno omogućiti Obrtniku preuzimanje Zapakiranog artikla na posljednji dan korištenja u smislu čl. 4. st. 3. OUP-a.

(2) Ako Stranka neopravdano kasni s vraćanjem Zapakiranog artikla Obrtniku dužna je Obrtniku platiti 25% bruto cijene najma Artikla po svakom započetom danu kašnjenja (dalje u tekstu: Penalizacija za kašnjenje).

(3) Danom vraćanja (cjeline ili dijela Zapakiranog artikla) smatra se dan kada Stranka stvarno preda cjelinu ili dio Zapakiranog artikla Obrtniku.

(4) Stranka nije dužna platiti Penalizaciju za kašnjenje za dane kada je bila spremna vratiti cjelinu ili dio Zapakiranog artikla Obrtniku, ali ga Obrtnik nije mogao preuzeti iz razloga za koje Stranka ne odgovara.

(5) Penalizacija za kašnjenje naplaćuje se Stranki temeljem zasebno izdanog računa, a obveza plaćanja dospijeva na Dan vraćanja.

(6) Stranka može jednostrano raskinuti ugovor 1) ako joj Obrtnik ne dostavi Artikl u Ugovorenom roku (kašnjenje dostave), 2) ako joj Obrtnik dostavi neispravan Artikl ili Artikl koji ne odgovara slici objavljenoj na Obrtnikovim internetskim stranicama i 3) ako joj dostavljeni Artikl ne pristaje iz bilo kojeg razloga.

(7) U slučajevima iz st. 6. ovog članka, Stranka je dužna bez odgode obavijestiti Obrtnika o jednostranom raskidu Ugovora, a najkasnije 24h od dana zakašnjele dostave ili dostave neispravnog ili neodgovarajućeg Artikla, odnosno najkasnije 24 sata od ugovorenog dana dostave. U protivnom, smatra se da je Stranka ostala pri Ugovoru.

(8) U slučaju kašnjenja dostave Zapakiranog artikla ili dostave neispravnog ili neodgovarajućeg Zapakiranog artikla, a kada Stranka ostane pri Ugovoru, Obrtnik se obvezuje Stranci dati 20% popusta na bruto cijenu najma Artikla.

Korištenje Artikla i Popratne ambalaže, Penalizacija za oštećenje

Članak 7.

(1) Stranka je tijekom  dužna čuvati Artikl i Popratnu ambalažu i spriječiti veća oštećenja i teže prljanje Artikla i sve popratne ambalaže. Pravo na konačnu procjenu težine oštećenja ili prljanja zadržava Obrtnik.

(2) Ako Stranka skrivi veće oštećenje ili teže prljanje Artikla i/ili Popratne ambalaže dužna je platiti Penalizaciju za oštećenje.

  • U slučaju uništenja, većeg oštećenja ili težeg prljanja Artikla, Stranka je dužna nadoplatiti razliku između bruto cijene najma i maloprodajne cijene Artikla objavljene na Obrtnikovim internetskim stranicama na dan sklapanja Ugovora.
  • U slučaju uništenja, većeg oštećenja ili trajnog prljanja Popratne ambalaže, Stranka je dužna platiti fiksni iznos zamjene tako pogođenog dijela: 1) za nepromočivu plastičnu vrećicu – 10 kn, 2) za kartonsku kutiju – 100 kn, 3) za upute o korištenju – 5 kn.
  •  U slučaju uništenja, većeg oštećenja ili težeg prljanja i Artikla i Popratne ambalaže Stranka je dužna platiti ukupan iznos štete koji je jednak zbroju navedenih pojedinih iznosa Penalizacije za oštećenje.

(3) Stranka ne odgovara za manja oštećenja i prljanja Artikla i Popratne ambalaže koja proizlaze iz pravilne uporabe istih u skladu s njihovom redovitom namjenom. Pravo na konačnu procjenu težine oštećenja ili prljanja zadržava Obrtnik.

(4) Stranka je dužna po ispunjenju, odnosno po prestanku Ugovora pravovremeno vratiti Artikl i Popratnu ambalažu bez većih oštećenja Obrtniku.

(5) U slučaju uništenja, većeg oštećenja ili težeg prljanja Artikla i/ili Popratne ambalaže Stranka je, osim plaćanja Penalizacije za oštećenje, dužna Obrtniku vratiti, odnosno omogućiti preuzimanje Artikla i/ili Popratne ambalaže i svih njihovih dijelova ako nisu uništeni.

(6) Preuzimanje oštećenog, odnosno uprljanog Artikla i/ili Popratne ambalaže iz st. 2. i 5. ovog članka o svom će trošku organizirati Obrtnik.

(7) Stranka ne smije prati, glačati, strojno sušiti niti ikako drugačije mehanički niti kemijski tretirati Artikl i/ili Popratnu ambalažu. Ako Stranka ili osoba za koju Stranka odgovara prekrši tu zabranu primjenjuju se pravila o Penalizaciji za oštećenje.

Zamjena Artikla

Članak 8.

(1) Stranka ima pravo tražiti besplatnu zamjenu dostavljenog 1) Artikla koji joj ne pristaje, 2) neispravnog Artikla ili 3) Artikla koji ne odgovara slici na Obrtnikovim internetskim stranicama i to u roku od 24 sata od dana dostave.

(2) U slučaju iz st. 1. ovog članka Artikla primjenjuju se pravila o dostavi i preuzimanju Zapakiranog artikla.

(3) Ako Stranki rok dostave odgovarajućeg zamjenskog Artikla ne odgovara iz bilo kojeg razloga, Stranka može raskinuti ugovor uz pravo na povrat novca.

Odustanak Stranke od Ugovora

Članak 9.

(1) Stranka može besplatno odustati od Ugovora najkasnije 2 radna dana prije dana dostave.

(2) Ako Stranka odustane od Ugovora na dogovoreni dan dostave Zapakiranog artikla dužna je bez odgode o tome obavijestiti Obrtnika i nema pravo na povrat novca.

Jednostrani raskid Ugovora i odustanak od Ugovora od strane Obrtnika

Članak 10.

(1) Obrtnik može jednostrano raskinuti Ugovor ako se u roku od dva radna dana od dana sklapanja Ugovora ne uvjeri da je plaćanje izvršeno ili ako u tom roku ne zaprimi nikakav dokaz o uplati.

(2) Obrtnik može odustati od Ugovora pod istim uvjetima kao i Stranka, uz dužnost povrata primljenog novca Stranci.

(3) Ako Obrtnik odustane od Ugovora na dogovoreni dan dostave Zapakiranog artikla dužan je Stranci vratiti primljeni novac i dati joj 25% popusta na sljedeću narudžbu.

Promjena narudžbe

Članak 11.

Promjena narudžbe smatra se odustankom od ugovora i može se izvršiti pod istim uvjetima.

Cijena kratkoročnog najma

Članak 12.

(1) Cijena kratkoročnog najma pojedinog Artikla (dalje u tekstu: Cijena najma) navodi se na Obrtnikovim internetskim stranicama svugdje uz vizualni prikaz tog Artikla.

(2) Maloprodajna cijena dotičnog Artikla uvijek se navodi uz Cijenu najma iz st. 1. i 2. ovog članka.

Plaćanje

Članak 13.

(1) Stranka sva plaćanja u korist Obrtnika temeljem Ugovora (Cijena najma, Maloprodajna cijena, Penalizacija za kašnjenje i Penalizacija za oštećenje) uvijek vrši izravnom uplatom na Obrtnikov bankovni račun u Zagrebačkoj banci HR2623600001102934813, a koji se navodi u Ugovoru i na izdanom računu.

(2) Obrtnik će pričekati s otpremanjem Zapakiranog artikla Stranci dok se ne uvjeri u primitak uplate ili dok od Stranke ne dobije bankovnu potvrdu o uplati ili drugi dokaz o uplati.

(3) Obrtnik se obvezuje Stranci dostaviti račun elektroničkim putem nakon što se uvjeri u primitak uplate dugovanog iznosa.

Rješavanje sporova

Članak 14.

(1) Obrtnik i Stranka obvezuju se da će sve eventualne sporove koji između njih proizađu glede sklopljenog Ugovora pokušati riješiti sporazumno.

(2) U slučaju neuspjeha sporazumnog rješavanja spora Obrtnik i Stranka ugovaraju nadležnost Suda nadležnog prema mjestu Obrtnikova sjedišta.

Minimalno 4 znaka
×

Kontaktirajte nas putem WhatsAppa

× Pitajte nas!